Ju? po raz drugi w sobot? 24 wrze?nia 2011 roku na terenie Rawicza odby?a si? Fotograficzna Gra Miejska „Szare Szeregi” zorganizowana przez W?drowniczy Kr?g Instruktorski „M?odnik” dzia?aj?cy przy Hufcu ZHP Rawicz. Tym razem z zaproszenia organizatorów skorzysta?o 9 patroli, reprezentuj?cych dru?yny harcerskie oraz rawickie szko?y.

 

Ju? po raz drugi w sobot? 24 wrze?nia 2011 roku na terenie Rawicza odby?a si? Fotograficzna Gra Miejska „Szare Szeregi” zorganizowana przez W?drowniczy Kr?g Instruktorski „M?odnik” dzia?aj?cy przy Hufcu ZHP Rawicz. Tym razem z zaproszenia organizatorów skorzysta?o 9 patroli, reprezentuj?cych dru?yny harcerskie oraz rawickie szko?y.

Uczestnicy gry spotkali si? przy pomniku ?o?nierza Polskiego, gdzie podczas apelu przed tablic? upami?tniaj?c? harcerzy i instruktorów Szarych Szeregów delegacje z?o?y?y wi?zanki kwiatów i zapali?y znicze.

Nast?pnie wszyscy przemaszerowali na rawicki rynek, gdzie rozpocz??a si? zabawa. Uczestnicy gry mieli wcieli? si? w oddzia? Bojowych Szkó? (jednej z grup wiekowych Szarych Szeregów) i przygotowa? dla Pasieki (kierownictwa Szarych Szeregów) list? osób, których nazwiska mog?yby pos?u?y? jako kryptonimy nowo formowanych oddzia?ów.  Zadaniem patroli by?o sfotografowanie tabliczek z nazwami ulic wskazanymi w karcie startowej. Po dwugodzinnych zmaganiach z pytaniami testowymi oraz przemierzeniu miasta wzd?u? i wszerz patrole zameldowa?y si? w Pasiece, oddaj?c zdobyte materia?y.

 


Stworzone dziÄ™ki Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.