Pierwsze spotkanie informacyjne dotycz?ce Rady Przyjació? Harcerstwa za nami! Wczorajsze godziny popo?udniowe sympatycy harcerstwa sp?dzili na rozmowie, w jaki sposób mo?na zacie?ni? wspó?prac? mi?dzy hufcem a instytucjami miejskimi. Na spotkaniu pojawili si? delegaci z Rawicza i Miejskiej Górki - cieszymy si?, ?e mamy tylu sojuszników! ?wiadomo??, ?e nasze dzia?ania s? zauwa?ane i ?e stoi za nami grono Przyjació? dodaje nam mocy do wype?niania Misji, jak? jest WYCHOWANIE m?odego cz?owieka... :)

Dzi?kujemy!


 


Stworzone dziÄ™ki Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.