W czwartek 29 maja 2014r. przy naszym Hufcu zosta?a powo?ana do ?ycia Rada Przyjació? Harcerstwa. Celem dzia?ania Rady to przede wszystkim budowanie pozytywnego wizerunku harcerstwa w spo?ecze?stwie, tworzenie w spo?ecze?stwie przychylnego i ?yczliwego klimatu dla dzia?a? harcerstwa, promowanie harcerstwa, dorobku wychowawczego i dzia?alno?ci jednostek organizacyjnych Hufca ZHP Rawicz oraz udzielanie im pomocy.
Podczas spotkania przyj?to Regulamin dzia?ania Rady oraz wybrano jej Zarz?d. W jego sk?adzie znale?li si? Pan Marek Heinze (przewodnicz?cy), Druh hm. Jerzy Kleszczy?ski (z-ca), Pan Piotr Domaniecki, Pan Jacek Gwizdek oraz Pan Krzysztof Skrzypczak.
Akt za?o?ycielski podpisa?o 11 osób, jednak liczymy ?e grono naszych Przyjació? b?dzie si? rozszerza? :) Wszystkie osoby przychylne harcerstwu zapraszamy do dzia?alno?ci w Radzie.

A samej Radzie i jej zarz?dowi ?yczymy wiele energii i owocnej wspó?pracy z rawickim hufcem :)


 


Stworzone dziÄ™ki Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.