Od 4-13 sierpnia 2014 roku harcerki i harcerze 8 Dru?yny Harcerskiej „Granatowe Tropiki” w Bojanowie przebywali na obozie harcerskim w Ostrowie Wielopolskim tu? nad Zalewem Piaski - Szczygliczka. Obóz zosta? zorganizowany w ramach Harcerskiej Akcji Letniej 2014, a jego organizacja by?a mo?liwa tak?e dzi?ki dofinansowaniu z Gminnej Komisji Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych w Bojanowie. By? to pierwszy samodzielny obóz 8 DH, dlatego zw?aszcza dla kadry obozowej, by?o to du?e przedsi?wzi?cie, jednak wszystko przebieg?o zgodnie z planem, a uczestnicy wrócili wypocz?ci i zadowoleni.

Tegoroczny program opiera? si? na kulturze i zwyczajach Dzikiego Zachodu. Uczestnicy wraz z kadr? przenie?li si? w odleg?e czasy Ameryki Indian, kowbojów i poszukiwaczy z?ota. Ka?dy obozowicz przygotowa? tematyczny strój obrz?dowy, który zosta? wielokrotnie wykorzystany.

Ca?a pionierka zosta?a wykonana przez harcerzy z pomoc? starszych druhów i tak: obszar obozowiska zosta? ogrodzony p?otem, brama by?a stylizowana na wej?cie do saloonu, a w miejscu wartowni stan??o tipi – tradycyjny india?ski namiot. Przej?cie na teren obozowiska odbywa?o si? bram?, nad któr? zawis? szyld z napisem „Gor?czka Z?ota”, któr? to interpretujemy jako wewn?trzny p?d do samorealizacji i poszukiwania „z?otych” cech w cz?owieku.

W?ród niezliczonej ilo?ci gier, zabaw i warsztatów harcerze mieli okazj? zobaczy?, jak bawili si? rdzenni mieszka?cy Ameryki, jak równie? „biali osadnicy” oraz jak ubarwiali sobie szar? codzienno??, prze?cigaj?c si? w twórczych pomys?ach. W?ród atrakcji znalaz?y si? m.in.: wycieczki do parku linowego, zaj?cia z india?skiego malowania twarzy, konkurencje sprawno?ciowe, olimpiada sportowa z tradycyjnymi kowbojskimi konkurencjami jak: p?ukanie z?ota, rzut podkow?, rzut kapeluszem, wy?cigi mustangów czy równowa?nia Szoszonów, a tak?e harcerskie ogniska. Specjaln? atrakcj? by?o ognisko gastronomiczne, na którym oprócz kie?basek mo?na by?o samodzielnie upiec na kiju chleb, spróbowa? ameryka?skich pianek i przyrz?dzi? popcorn we w?asnej mena?ce.

W czasie trwania obozu uczestnicy zapoznali si? z ?yciem codziennym, zwyczajami i charakterystycznymi elementami kultury Ameryki okresu osadnictwa. Uczestnicy, którzy pierwszy raz wyjechali na obóz stali si? niepe?noprawnymi jeszcze cz?onkami dru?yny, a ich przyj?cie do grona prawdziwych obozowiczów nast?pi?o dopiero po przej?ciu próby chrztu obozowego i nadaniu barw wojennych.

Atmosfery, któr? uczestnicy zbudowali wspólnie z kadr?, nie sposób opisa? s?owami. Przez 10 dni wspólnie budowali?my co?, co na d?ugo zostanie w naszej pami?ci – harcerskie wi?zi, szczere braterstwo, które trudno spotka? w codziennym ?yciu – mówi Monika ?wiadek, dru?ynowa 8 DH – Jestem bardzo dumna z tego, co razem wypracowali?my i osi?gn?li?my na tym obozie. Jestem pe?na wiary, ?e bojanowska dru?yna, mimo braku Dh. Piotra Lewandowskiego, nadal b?dzie pr??nie dzia?a? na naszym terenie.


 


Stworzone dziÄ™ki Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.